components_cables2

 

دیتا کابل ها

کابل ها با کیفیت بالا برای شرایط خاص

مجموعه های گسترده ای از جمله کابل های I / O و I / O Power، کابل های USB 3.0 و GigE کابل های ویژه برای برنامه های زنجیره ای کشش و شاخه های زاویه ای برای برنامه های کاربردی با فضای محدود

تجهیزات اصلی Basler

کابل ها نقش تعیین کننده ای در سیستم بینایی ایفا می کنند. آنها از یک طرف برای تسهیل انتقال داده ها کار می کنند، در طرف دیگر قدرت را نیز تامین می کنند. کابل داده باید برای اولین بار داده های تصویر را ارائه کند، در حالی که کابل های I / O روی کنترل تداخل دوربین تمرکز می کنند

مجموعه گسترده ای از ما مطمئن هستیم که کابل های مناسب I / O و Power I / O را برای هر یک از دوربین های خود داشته باشیم. ما کابل های مختلف را برای مطابقت با نوع I / O دوربین ارائه می کنیم، که از انتقال بدون نقص برخوردار است. کابل برق I / O PLC + همچنین به طور فعال دوربین را در برابر اختلالات مانند ولتاژ بالا و تاثیرات EMC محافظت می کند.

شما همچنین می توانید از طیف وسیعی از کابل داده برای تمام رابط های دوربین انتخاب کنید. این شامل کابل های داده ای طراحی شده برای کار با دوربین های ما دارای اتصالات USB 3.0، GigE,BCON و Camera Link می باشد. کابل های داده ما در هنگام ترکیب با دوربین های Basler پایه ای برای عملکرد بالا گذاشته اند. در بعضی موارد آنها با برنامه های زنجیره ای کشیدن هم سازگار هستند.

 

 Accessory NameAccessory TypeInterfaceCable Length
Connector HRS 12 pin, femaleIOs / Power CablesI/O  
Connector HRS 6 pin, femaleIOs / Power CablesI/O  
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m IOs / Power CablesI/O8.0 m 
GP-I/O Cable 6p/open, 10 mIOs / Power CablesI/O10.0 m 
I/O Cable, HRS 12p/open, 10 m IOs / Power CablesI/O10.0 m 
I/O Cable, HRS 12p/open, 3 m IOs / Power CablesI/O3.0 m 
Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m IOs / Power CablesI/O10.0 m 
Opto-I/O Cable 6p/open, 10 m IOs / Power CablesI/O10.0 m 
Power Cable, HRS 6p/open, 10 mIOs / Power CablesI/O10.0 m 
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m IOs / Power CablesI/O10.0 m 
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m IOs / Power CablesI/O3.0 m 
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 5 m IOs / Power CablesI/O5.0 m 
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m IOs / Power CablesI/O10.0 m 
Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 mIOs / Power CablesI/O10.0 m 
Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m IOs / Power CablesI/O10.0 m 
Power-I/O Y- Cable, 3 x HRS 12p, 0.3 mIOs / Power CablesI/O0.3 m

 

  Accessory NameAccessory TypeInterfaceCable Length
Cable BCON, 400mmData CablesBCON0.4 m 
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 3 mData CablesCamera Link3.0 m 
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 mData CablesCamera Link5.0 m 
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 85MHz, 10m Data CablesCamera Link10.0 m 
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m Data CablesGigE10.0 m 
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m Data CablesGigE20.0 m 
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m Data CablesGigE30.0 m 
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m Data CablesGigE50.0 m 
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m Data CablesGigE5.0 m 
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m Data CablesGigE10.0 m 
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 20 m Data CablesGigE20.0 m 
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 25 m Data CablesGigE25.0 m 
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m Data CablesGigE5.0 m 
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 10 mData CablesGigE10.0 m 
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 20 m Data CablesGigE20.0 m 
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 5 m Data CablesGigE5.0 m 
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 10 m Data CablesCamera Link10.0 m 
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 3 m Data CablesCamera Link3.0 m 
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 5 m Data CablesCamera Link5.0 m 
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 10 m Data CablesCamera Link10.0 m 
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 3 mData CablesCamera Link3.0 m 
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 5 mData CablesCamera Link5.0 m 
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m Data CablesUSB 3.010.0 m 
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m Data CablesUSB 3.020.0 m 
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 1 m (angled downwards) Data CablesUSB 3.01.0 m 
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)Data CablesUSB 3.03.0 m 
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)Data CablesUSB 3.05.0 m 
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 1 m Data CablesUSB 3.01.0 m 
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 3 mData CablesUSB 3.03.0 m 
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 mData CablesUSB 3.05.0 m 
Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m Data CablesUSB 3.01.0 m 
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m Data CablesUSB 3.03.0 m 
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m Data CablesUSB 3.03.0 m 
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 5 m Data CablesUSB 3.05.0 m 
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 8 mData CablesUSB 3.08.0 m 
Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m Data CablesUSB 3.05.0 m 
Connector HRS 12 pin, femaleIOs / Power CablesI/O  
Connector HRS 6 pin, femaleIOs / Power CablesI/O  
Connector Plug, Weidmueller, 8pol IOs / Power CablesCamera Link  
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m IOs / Power CablesI/O8.0 m 
GP-I/O Cable 6p/open, 10 mIOs / Power CablesI/O10.0 m 
I/O Cable, HRS 12p/open, 10 m IOs / Power CablesI/O10.0 m 
I/O Cable, HRS 12p/open, 3 m IOs / Power CablesI/O3.0 m 
Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m IOs / Power CablesI/O10.0 m 
Opto-I/O Cable 6p/open, 10 m IOs / Power CablesI/O10.0 m 
Power Cable, HRS 6p/open, 10 mIOs / Power CablesI/O10.0 m 
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m IOs / Power CablesI/O10.0 m 
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m IOs / Power CablesI/O3.0 m 
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 5 m IOs / Power CablesI/O5.0 m 
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m IOs / Power CablesI/O10.0 m 
Power-I/O Cable M5 4p/open, 10 m IOs / Power Cables 10.0 m 
Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 mIOs / Power CablesI/O10.0 m 
Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m IOs / Power CablesI/O10.0 m 
Power-I/O Y- Cable, 3 x HRS 12p, 0.3 mIOs / Power CablesI/O0.3 m

 

 Accessory NameAccessory TypeInterfaceCable Length
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 3 mData CablesCamera Link3.0 m
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 mData CablesCamera Link5.0 m
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 85MHz, 10m Data CablesCamera Link10.0 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 10 m Data CablesCamera Link10.0 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 3 m Data CablesCamera Link3.0 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 5 m Data CablesCamera Link5.0 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 10 m Data CablesCamera Link10.0 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 3 mData CablesCamera Link3.0 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 5 mData CablesCamera Link5.0 m
Connector Plug, Weidmueller, 8pol IOs / Power CablesCamera Link