در صفحه دانلود سایت شرکت نوین ایلیا صنعت شما می توانید لینک مورد نیاز خود را پیدا کنید ، لینک ها به ادرس ایمیل شما ارسال خواهند شد تا شما همواره انها را داشته باشید:

Basler IP Camera Software

Basler pylon Camera Software Suite

pylon Open Source Projects

Basler ToF Software

Basler Microscopy Software

Basler Video Recording Software

VISOR® PC-Software V2.0.2.5

انتخاب دوربین سنسوپارت مناسب:

SensoCalc V2.0.5

 

Basler IP Camera Software