سنسو پارت

دوربین هوشمند VISOR object sensor سنسوپارت

در بسیاری موارد در صنعت نیاز به تشخیص اشیاء با موقعیت ها، اشکال و جزئیات پیچیده است. در چنین مواردی، روش سنتی تشخیص اشیاء یعنی حسگر سوئیچینگ معمولا عملکرد خوبی ندارد. اما دوربین هوشمند object sensor در چنین مواردی با دقت بسیار خوب قادر به تشخیص هر شیء با خواص و موقعیت های متفاوت است.

http://www.novinilya.com/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa/

این دوربین هوشمند می تواند با دقت عالی هر گونه اشتباه در موقعیت اجسام، ترتیب آنها، جهت قرار گیری و ترکیبی از این موارد را در یک چشم بر هم زدن تشخیص دهد. کاربرد های این دوربین هوشمند عبارتند از:

کولیس

آستانه یابی

تشخیص مرز اجسام

تشخیص کنتراست

مقایسه الگو

تشخیص میزان روشنایی

تشخیص موقعیت اجسام

VISOR Object sensor