خدمات ما

محصولات و دستگاه های نوین ایلیا در صنایع
زیر به کار گرفته می شوند.

صنعت خودروسازی
صنایع خودروسازی و قطعات خودرو

کاربرد بینایی ماشین در صنایع خودروسازی و قطعات ماشین

اطلاعات بیشتر
صنعت داروسازی، پزشکی و بهداشتی
صنایع دارویی، بهداشتی و پزشکی

کاربرد بینایی ماشین در صنایع دارویی، پزشکی و بهداشتی

اطلاعات بیشتر
صنایع پلیمری(لاستیک و پلاستیک)

کاربرد بینایی ماشین در صنایع پلیمری(لاستیک و پلاستیک)

اطلاعات بیشتر
صنایع الکترونیک بینایی ماشین
صنایع الکترونیک

کاربرد بینایی ماشین در صنایع الکترونیک

اطلاعات بیشتر
حمل و نقل، ترافیک در بینایی ماشین
ترافیک و حمل و نقل

کاربرد بینایی ماشین در کنترل ترافیک

اطلاعات بیشتر
صنایع غذایی در بینایی ماشین
صنایع غذایی

کاربرد بینایی ماشین در تولید محصولات غذایی

اطلاعات بیشتر
سایر صنایع

کاربرد بینایی ماشین در سایر صنایع تولیدی

اطلاعات بیشتر