بینایی ماشین چیست؟!

بینایی ماشین شاخه‌ای از دانش است که سعی دارد از طریق پردازش تصاویر دوبعدی، جهان سه‌بعدی پیرامون را بازسازی و تفسیر کند.

خواندن ادامه...