کاربردهای دیپ لرنینگ

 

برای مشاهده ویديو های تکنولوژی یادگیری عمیق (deep learning)، روی هر یک از 16 تصویر کوچک زیر کلیک کنید. این فیلم ها قدرت فناوری یادگیری عمیق را در کمتر از 30 ثانیه برای حل نقص ، تأیید مونتاژ ، طبقه بندی و برنامه های OCR نشان می دهد.

 
 

 

 
اتوماسیون

 

 
 

 

 

 
الکترونیک

 

 
 
 
 

 

بسته بندی

 

 
 
 
 

 

صنایع متفرقه

 

شناسایی نقص

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/Deep-Learning-Application-Videos-Cognex.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/1-4.jpg” iv=””]

بازرسی درز جوش

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/1.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/5-1.jpg” iv=””]
بازرسی کانکتوردستگاه تلفن همراه

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/9.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/9.jpg” iv=””]
بازرسی برچسب

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/5.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/13.jpg” iv=””]
بازرسی ماسک
خواندن متن

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/Deep-Learning-Application-Videos-Cognex-1.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/2-2.jpg” iv=””]
خواندن کد جعبه موتور

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/2.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/6.jpg” iv=””]
خواندن کد باتری

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/10.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/10.jpg” iv=””]
خواندن کد بطری پلاستیکی

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/6.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/14-1.jpg” iv=””]
خواندن کد چاپ شده بر روی تخم مرغ
تایید مونتاژ

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/Deep-Learning-Application-Videos-Cognex-2.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/3-3.jpg” iv=””]
تأیید لبه چرخ

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/3.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/7.jpg” iv=””]

مونتاژ PCB

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/11.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/11-2.jpg” iv=””]

ارزیابی و تایید کیت

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/7.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/15.jpg” iv=””]

مونتاژ کیت پزشکی

طبقه‌بندی

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/Deep-Learning-Application-Videos-Cognex-3.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/4-1.jpg” iv=””]
شناسایی نقص روکش صندلی

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/4.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/8.jpg” iv=””]
نمایش نقص نمایشگر شیشه ای

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/12.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/12.jpg” iv=””]
شناسایی برش گوشت

 

[video_popup url=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/8.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”https://novinilya.com/wp-content/uploads/2021/02/16.jpg” iv=””]
شناسایی نوع بسته بندی