بازرسی قطعات رایانه

در این صفحه، قسمت‌های مختلفی که می‌توان در فرآیند تولید رایانه، توسط سامانه بینایی ماشین برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها مورد بازرسی قرارداد؛ به‌صورت مختصر نشان داده‌شده است. به‌منظور مشاهده عملکرد سامانه بینایی در واقعیت، بر روی تصاویر کلیک نمایید.

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-1.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-1-preview.png” iv=””]

بازرسی پایه‌های کانکتور

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-2.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-2-preview.png” iv=””]

صحه سنجی تراز نهایی پنل

 

 

 

 

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-3.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-3-preview.png” iv=””].

بازرسی کیفیت

 خطوط لبه کانکتور

 

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-4.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-4-preview.png” iv=””]

بررسی موقعیت

و خوانایی لیبل

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-6.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-6-preview.png” iv=””]

صحه سنجی بارکد

و کدهای دوبعدی