بازرسی بطری

در این صفحه، قسمت‌های مختلفی که می‌توان در فرآیند تولید بطری و پر کردن آن، توسط سامانه بینایی ماشین برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها مورد بازرسی قرارداد؛ به‌صورت مختصر نشان داده‌شده است. به‌منظور مشاهده عملکرد سامانه بینایی در واقعیت بر روی تصاویر کلیک نمایید.

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/bottles-1.mp4″ text=”ss” title=”dddd” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/bottles-1-preview.png” iv=””]

بینایی: بررسی و تطبیق

رنگ لیبل

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/bottles-2.mp4″ text=”” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/bottles-2-preview.png” iv=””]

بینایی: بررسی سطح مایع و

قرارگیری صحیحِ در

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/bottles-3.mp4″ text=”” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/bottles-3-preview.png” iv=””].

صحه سنجی تاریخ

 

 

 

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/bottles-4.mp4″ text=”” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/bottles-4-preview.png” iv=””]

بررسی موقعیت لیبل

و زاویه قرارگیری

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/bottles-6.mp4″ text=”” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/bottles-6-preview.png” iv=””]

صحه سنجی بارکد

و کدهای دوبعدی

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/bottles-5.mp4″ text=”” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/bottles-5-preview.png” iv=””]

موقعیت سنجی بطری

در لحظه پر شدن