بازرسی بطری

در این صفحه، قسمت‌های مختلفی که می‌توان در فرآیند تولید بطری و پر کردن آن، توسط سامانه بینایی ماشین برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها مورد بازرسی قرارداد؛ به‌صورت مختصر نشان داده‌شده است. به‌منظور مشاهده عملکرد سامانه بینایی در واقعیت بر روی تصاویر کلیک نمایید.

بینایی: بررسی و تطبیق

رنگ لیبل

بینایی: بررسی سطح مایع و

قرارگیری صحیحِ در

صحه سنجی بارکد

و کدهای دوبعدی

موقعیت سنجی بطری

در لحظه پر شدن