بازرسی دیسک ترمز

در این صفحه، قسمت‌های مختلفی که می‌توان در فرآیند تولید دیسک ترمز، توسط سامانه بینایی ماشین برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها مورد بازرسی قرارداد؛ به‌صورت مختصر نشان داده‌شده است. به‌منظور مشاهده عملکرد سامانه بینایی در واقعیت بر روی تصاویر کلیک نمایید.

صحه سنجی

پد و دیسک

تعیین زاویه قرارگیری

پدهای ترمز

بررسی قرارگیری

صحیح تمامی پرچ‌ها

خواندن کدهای

دوبعدی حک شده