بازرسی دیسک ترمز

در این صفحه، قسمت‌های مختلفی که می‌توان در فرآیند تولید دیسک ترمز، توسط سامانه بینایی ماشین برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها مورد بازرسی قرارداد؛ به‌صورت مختصر نشان داده‌شده است. به‌منظور مشاهده عملکرد سامانه بینایی در واقعیت بر روی تصاویر کلیک نمایید.

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/disc-brake-manufacture-1.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/disc-brake-1-preview.png” iv=””]

صحه سنجی

پد و دیسک

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/disc-brake-manufacture-2.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/disc-brake-2-preview.png” iv=””]

تعیین زاویه قرارگیری

پدهای ترمز

 

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/disc-brake-manufacture-3.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/disc-brake-3-preview.png” iv=””]

بازرسی مونتاژ

ترمز

 

 

 

 

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/disc-brake-manufacture-4.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/disc-brake-4-preview.png” iv=””]

صحه سنجی پارت

نامبرهای جاپ شده

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/disc-brake-manufacture-6.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/disc-brake-6-preview.png” iv=””]

بررسی قرارگیری

صحیح تمامی پرچ‌ها

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/disc-brake-manufacture-5.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/disc-brake-5-preview.png” iv=””]

خواندن کدهای

دوبعدی حک شده