بازرسی تجهیزات پزشکی

در این صفحه، قسمت‌های مختلفی که می‌توان در فرآیند تولید تجهیزات پزشکی، توسط سامانه بینایی ماشین برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها مورد بازرسی قرارداد؛ به‌صورت مختصر نشان داده‌شده است. به‌منظور مشاهده عملکرد سامانه بینایی در واقعیت بر روی تصاویر کلیک نمایید.

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/medical-device-1.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/medical-device-1-preview.png” iv=””]

بینایی:

بازرسی نقطه اتصال

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/medical-device-2.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/medical-device-2-preview.png” iv=””]

هویت سنجی:

خواندن کد دوبعدی

 

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/medical-device-3.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/medical-device-3-preview.png” iv=””]

بینایی:

بازرسی کامل مونتاژ نهایی

 

 

 

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/medical-device-4.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/medical-device-4-preview.png” iv=””]

بینایی:

بازرسی رنگ پلاستیک قطعات

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/medical-device-6.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/medical-device-6-preview.png” iv=””]

بینایی:

بررسی شکل تمامی اجزا

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/medical-device-5.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/medical-device-5-preview.png” iv=””]

بینایی:

صحه سنجی زاویه قرارگیری دسته‌های فلزی