بازرسی دارویی

در این صفحه، قسمت‌های مختلفی که می‌توان در فرآیند تولید دارو، توسط سامانه بینایی ماشین برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها مورد بازرسی قرارداد؛ به‌صورت مختصر نشان داده‌شده است. به‌منظور مشاهده عملکرد سامانه بینایی در واقعیت بر روی تصاویر کلیک نمایید.

بررسی سطح

پرشدن مایع

بازرسی صحت

بسته بندی

خواندن رشته کد موجود

در حلقه‌های رنگ

بازرسی موقعیت

و زاویه لیبل