بازرسی دارویی

در این صفحه، قسمت‌های مختلفی که می‌توان در فرآیند تولید دارو، توسط سامانه بینایی ماشین برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها مورد بازرسی قرارداد؛ به‌صورت مختصر نشان داده‌شده است. به‌منظور مشاهده عملکرد سامانه بینایی در واقعیت بر روی تصاویر کلیک نمایید.

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/pharmaceutical-1.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/pharmaceutical-1-preview.png” iv=””]

بررسی سطح

پرشدن مایع

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/pharmaceutical-2.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/pharmaceutical-2-preview.png” iv=””]

بازرسی صحت

بسته بندی

 

 

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/pharmaceutical-3.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/pharmaceutical-3-preview.png” iv=””]

صحه سنجی

تاریخ و کدها

 

 

 

 

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/pharmaceutical-4.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/pharmaceutical-4-preview.png” iv=””]

تشخیص ترک‌ها

در شیشه ویال

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/pharmaceutical-6.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/pharmaceutical-6-preview.png” iv=””]

خواندن رشته کد موجود

در حلقه‌های رنگ

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/pharmaceutical-5.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/pharmaceutical-5-preview.png” iv=””]

بازرسی موقعیت

و زاویه لیبل