بازرسی تیغ صورت تراشی

در این صفحه، قسمت‌های مختلفی که می‌توان در فرآیند تولید تیغ توسط سامانه بینایی ماشین برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها مورد بازرسی قرارداد؛ به‌صورت مختصر نشان داده‌شده است. بر روی تصاویر به‌منظور مشاهده عملکرد سامانه بینایی در واقعیت کلیک نمایید.

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/razor-1.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/razor-1-preview.png” iv=””]

بازرسی مونتاژ

کارتریج

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/razor-2.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/razor-2-preview.png” iv=””]

بازرسی مونتاژ کارتریج

بر روی تیغ

 

 

 

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/razor-3.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/razor-3-preview.png” iv=””]

صحه سنجی کیفیت

چاپ لوگو

 

 

 

 

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/razor-4.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/razor-4-preview.png” iv=””]

بازرسی کیفیت

بسته‌بندی

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/razor-6.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/razor-6-preview.png” iv=””]

تایید تراز بودن

تیغ ها

 

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/razor-5.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/razor-5-preview.png” iv=””]

بازرسی کارتریج دسته

و تطبیق رنگ