بازرسی تیغ صورت تراشی

در این صفحه، قسمت‌های مختلفی که می‌توان در فرآیند تولید تیغ توسط سامانه بینایی ماشین برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها مورد بازرسی قرارداد؛ به‌صورت مختصر نشان داده‌شده است. بر روی تصاویر به‌منظور مشاهده عملکرد سامانه بینایی در واقعیت کلیک نمایید.

بازرسی مونتاژ

کارتریج

بازرسی مونتاژ کارتریج

بر روی تیغ

تایید تراز بودن

تیغ ها

 

بازرسی کارتریج دسته

و تطبیق رنگ